Voorwaarden

International Professional Risks, met maatschappelijke zetel te 106 Fenchurch Street, Londres EC3M 5JF, Verenigd Koninkrijk (hierna “IPR“) heeft een beveiligde website en webservices ontwikkeld (hierna “Website“) waartoe verzekeringstussenpersonen toegang kunnen krijgen om diverse gegevens in te voeren, waaronder gegevens over contractpartijen en/of begunstigden en relevante risico’s, een offerteaanvraag in te dienen, polissen en verzekeringscertificaten op te stellen, schadeclaims te melden en te beheren (hierna “Diensten).

Dit zijn de algemene voorwaarden van IPR voor het gebruik van de Website. Het adres van de Website is http://www.iprbrokers.com

Het gebruik van de Website door de Gebruiker, of dat van zijn Bevoegde Gebruiker, zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden en alle daaropvolgende wijzigingen, op voorwaarde dat wij daarvan kennis geven in overeenstemming met Clausule 11. Door de Website te blijven gebruiken, stemmen de Gebruikers ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de volgende gebruiksvoorwaarden.

Definities:

“Gebruiker” verwijst naar de gebruiker, of kijker van de Website, handelend in zijn hoedanigheid van Verzekeringstussenpersoon;

“Bevoegde Gebruiker” verwijst naar elke persoon die in dienst is van en gemachtigd is door de Gebruiker om de Website te gebruiken;

“Gebruikers” verwijst naar de Gebruiker en/of zijn Bevoegde Gebruiker tezamen;

“Andere Gebruiker” verwijst naar elke andere persoon die niet door de Gebruiker gemachtigd is om de Website te gebruiken;

“TOBA” verwijst naar Terms of Business Agreement, overeenkomst.

1. Toegang tot de Website

De Gebruiker moet gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER), en gemachtigd en gereguleerd zijn door de relevante regelgevende instantie. De Gebruikers stemmen ermee in alle toepasselijke wetten, statuten en reglementen na te leven in verband met het gebruik van de Website

IPR verleent Gebruikers hierbij het recht om toegang te verkrijgen tot de Website en deze te gebruiken binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in, of opgenomen in, deze overeenkomst. Om toegang te krijgen tot de Website, dient de Gebruiker toegang aan te vragen voor alle personen binnen zijn organisatie die toegang moeten krijgen tot de Website. De Gebruikers moeten zich op de Website registreren.

IPR behoudt zich het recht voor om Gebruikers op elk gewenst moment toegang tot de Website te verlenen, te beperken of in te trekken.

Elk wachtwoord dat door de gebruikers wordt gekozen, moet uit minstens 8 tekens bestaan, moet hoofdletters, kleine letters en cijfers bevatten, moet minstens om de 90 dagen worden gewijzigd en moet vertrouwelijk worden gehouden. Indien de Gebruikers reden hebben om aan te nemen dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord niet vertrouwelijk werd gehouden en/of dat iemand een gebruikersnaam en/of wachtwoord op een ongepaste manier gebruikt, zullen zij IPR onmiddellijk op de hoogte brengen en zal IPR de herstelmaatregelen treffen die het naar eigen goeddunken bepaalt.

Het gebruik van de Website verleent de Gebruikers die handelen onder een TOBA geen aanvullende of andere bevoegdheden dan die welke hen zijn toegekend onder de TOBA die van kracht is op het moment van toegang tot de Website. Indien de Gebruikers, om welke reden dan ook, met inbegrip van een softwarefout of het niet bijwerken van de TOBA, toegang hebben tot een ander deel van de Website dan het deel dat overeenstemt met de bevoegdheden die hen krachtens de van kracht zijnde TOBA zijn toegekend, zullen de Gebruikers zich er bijgevolg van onthouden enige commerciële activiteit te ontplooien in dat deel. Dit omvat het schrijven van risico’s en of het bekijken van commercieel gevoelig materiaal.  De Gebruikers zullen de IPR onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke softwarefout of van het niet bijwerken van de TOBA.

2. Technische eisen waaraan moet worden voldaan

De Gebruiker erkent en aanvaardt hierbij dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor het feit dat de hardware en software die door de Gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, op eigen kosten van de Gebruiker wordt aangeschaft en onderhouden en voldoende capaciteit heeft om toegang te krijgen tot de Website.

IPR behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken van de Website naar eigen goeddunken bij te werken. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om een internetverbinding te verkrijgen en te onderhouden, op eigen kosten.

De Gebruikers zullen passende informatiebeveiligingsmaatregelen gebruiken en deze regelmatig bijgewerkt en/of gepatcht houden, voor zover relevant, wanneer zij toegang hebben tot de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot antivirussoftware, firewalls en intern informatiebeveiligingsbeleid en/of gebruiksnormen, en deze software regelmatig bijgewerkt en gepatcht houden.

3. Diensten aangeboden door de Website

De Website is bedoeld om de Gebruikers informatie en offertes te verstrekken in verband met de door IPR aangeboden verzekeringsdekking. IPR zal online verzekeringsbewijzen en/of herverzekeringsbewijzen aan de Gebruikers verstrekken.

Verzekeringscertificaten die via de Website worden afgegeven, zijn uitsluitend ten behoeve van de Gebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om ervoor te zorgen dat alle door hen en hun cliënt verstrekte informatie correct is. Certificaten mogen niet worden overgedragen of gebruikt ten gunste van iemand anders.

Elk afgegeven verzekeringscertificaat is onderworpen aan de voorwaarden van het polis document. De Gebruikers dienen de polisvoorwaarden te lezen alvorens namens hun cliënten een verzekering van IPR af te sluiten. Alle verzekeringen die aan de Gebruikers worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Gebruikers en hun cliënten.

IPR staat de gebruikers toe:

  1. wanneer de Gebruikers handelen in het kader van een TOBA, toegang tot een of meer rubrieken, afhankelijk van de aan de Gebruikers verleende bevoegdheden, waar zij een offerteaanvraag kunnen indienen, on line polissen kunnen opstellen, door de gegevens van de contractanten en/of begunstigden en het verzekerde risico in te voeren, schadegevallen kunnen melden en beheren, en de aldus verkregen documenten kunnen afdrukken. In geval van wijziging van de bevoegdheden die krachtens de TOBA aan de Gebruikers zijn toegekend, kan het recht van toegang tot de onderdelen van de Website door de IPR dienovereenkomstig worden gewijzigd;
  2. wanneer de Gebruikers handelen in het kader van een TOBA, om toegang te krijgen tot een sectie met alle details van de polissen die worden afgegeven door het gebruik van de Website in het kader van een TOBA.

De door de Website aangeboden diensten zijn gratis.

4. Beperkingen van het gebruik

De Website wordt door de Gebruikers uitsluitend geraadpleegd met het oog op het gebruik van de Diensten, en alle andere diensten die in de toekomst kunnen worden aangeboden en waarvan het gebruik door IPR schriftelijk aan de Gebruikers is toegestaan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet op een ongepaste manier te gebruiken, en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de Gemachtigde Gebruiker dit ook niet zal doen, en verbindt zich ertoe

(a) enige software op de Website te reverse-engineeren of te decompileren (hetzij geheel of gedeeltelijk), software en/of andere apparatuur te gebruiken die de functionaliteit van de Website kan verstoren;

(b) de inhoud van de Website of informatie waarvan men tijdens een bezoek aan de Website kennis heeft genomen, bekend te maken, te publiceren, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten; de Diensten bewust te gebruiken om offertes voor verzekeringsdekking te verkrijgen met gebruikmaking van onjuiste informatie;

(c) proberen toegang te krijgen tot secties waar de Gebruikers niet de juiste bevoegdheid en/of autorisatie voor toegang hebben gekregen; proberen een offerte te accepteren zonder de toestemming van de klanten te verkrijgen; buitensporig veel offertes verkrijgen, of het voorstel gebruiken om offertes te verkrijgen op een manier die het vermogen van andere personen om offertes of verzekeringspolissen te verkrijgen verhindert of belemmert, of op een andere manier overlast veroorzaken voor zichzelf of voor de Website en/of Diensten;

(d) alle mededelingen over auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in materiaal op de Website te verwijderen; productidentificaties of mededelingen over eigendomsrechten en beperkingen op of in de Website te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken;

(e) het maken van kopieën, wijzigen of veranderen (met inbegrip van het maken van HTML-links van of naar de Website) van de Website of van materiaal op de Website, of een deel daarvan, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten;

(f) opzettelijk informatie of afbeeldingen die obsceen of pornografisch, bedreigend, bedreigend, racistisch, beledigend, lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig zijn op de Website te publiceren, te plaatsen, te uploaden, te distribueren, te verspreiden of anderszins te verzenden, en zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de verzending van dergelijk materiaal te voorkomen;

(g) bestanden naar de Website te uploaden die software of andere materialen bevatten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of die het vertrouwen schenden;

(h) hacken, virussen afleveren of kettingbrieven, enquêtes, wedstrijden, piramidespelen doorsturen of zich bezighouden met enig ander gedrag dat bedoeld is om anderen te verhinderen de Website te gebruiken en ervan te genieten of dat anderszins de reputatie van de Website kan schaden of vernietigen;

(i) de Website te gebruiken op een manier die een inbreuk kan veroorzaken op de rechten van IPR en/of van enige andere derde(n), of die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van IPR of enige derde(n) in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land in de wereld;

De Gebruikers stemmen er hierbij mee in om de Website enkel te gebruiken zolang de TOBA van kracht is. Deze overeenkomst heeft geen voorrang op of wijziging van de voorwaarden van een TOBA.

5. Rechten

IPR aanvaardt geen verplichting om het gebruik van de Website door de Gebruikers te controleren.

IPR behoudt zich echter het recht voor om alle informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet en/of om dergelijke informatie en materiaal te verwijderen, te weigeren te plaatsen of te bewerken, en om alle andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op deze voorwaarden. IPR zal de gebruiker onverwijld schriftelijk in kennis stellen van alle details van dergelijke acties, tenzij dit bij wet of regelgeving verboden is.

IPR behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website van een gebruiker te allen tijde tijdelijk of permanent te blokkeren, indien IPR dit naar eigen goeddunken redelijk acht, maar zal op redelijk verzoek van de gebruiker de gegevens van eerdere transacties ter beschikking stellen. De Website (met inbegrip van de software die wordt gebruikt om de Website te beheren) en de handelsmerken die in verband met de Website worden gebruikt, zijn eigendom van IPR en/of haar licentiegevers. Aan de Gebruikers wordt geen enkel recht of belang hierop verleend, behalve zoals vermeld in deze voorwaarden. De Gebruikers dienen IPR onmiddellijk op de hoogte te brengen indien zij zich bewust worden van ongeoorloofde toegang, gebruik of kopiëren door een persoon.

6. Werking van de Diensten en Website

IPR mag het formaat en de inhoud van de Website en/of de Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. IPR kan de werking van de Website van tijd tot tijd opschorten voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, of om de inhoud of functionaliteit van de Website bij te werken of te upgraden. IPR zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke reparaties, onderhoud of wijzigingen aan de Website zo snel mogelijk uit te voeren.

De Gebruikers stemmen er hierbij mee in alle redelijke aanwijzingen en instructies van IPR met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Website op te volgen, en de Website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving.

7. Het gebruik van de site voor het verkrijgen van verzekeringsoffertes of Dekking

De Gebruikers stemmen ermee in dat de uitwisseling van berichten via de Website een geldig middel is om een verzekeringscontract op te stellen en dat zij de toelaatbaarheid als bewijs van verzekeringsinformatie, ongeacht of deze afkomstig is van de Gebruikers of van een Andere Gebruiker, niet zullen betwisten op de enkele grond dat dergelijke verzekeringsinformatie een elektronische mededeling is, noch de geldigheid van een contract zullen betwisten op de enkele grond dat dit contract elektronisch via de Website is uitgegeven.

De Gebruikers stemmen ermee in dat, indien enige wet- of regelgeving vereist dat een contract schriftelijk wordt opgesteld, een contract dat elektronisch via de Website wordt opgesteld, geacht wordt aan die vereiste te voldoen, en dat, indien enige wet- of regelgeving vereist dat een contract wordt ondertekend, een elektronische handtekening die in een contract is opgenomen of aan een contract is gekoppeld, geacht wordt aan die vereiste te voldoen.

De gebruiker aanvaardt dat verzekeringsinformatie die beweerdelijk door een gemachtigde gebruiker is verzonden, afkomstig is van die gemachtigde gebruiker en aanvaardt, bij gebreke van een kennelijke vergissing, discrepantie, wijziging of corruptie van verzekeringsinformatie, de integriteit van die verzekeringsinformatie en de bevoegdheid van de gemachtigde gebruiker om dergelijke verzekeringsinformatie te verzenden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle verzekeringsinformatie die wordt verzonden door zijn Bevoegde Gebruiker of door een Andere Gebruiker die zich toegang verschaft tot de Website met gebruikmaking van een van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

De Gebruikers mogen de geldigheid van contracten die zijn gesloten door een Bevoegde Gebruiker of een Andere Gebruiker die zich toegang verschaft tot de Website met gebruikmaking van zijn gebruikersnamen en wachtwoorden, niet betwisten op de enkele grond dat deze persoon niet naar behoren gemachtigd was om een dergelijk contract te sluiten, tenzij het feit dat deze persoon niet naar behoren gemachtigd was, overduidelijk was op het moment dat een dergelijk contract werd gesloten.

Verzekeringsinformatie die via de Website wordt verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen wanneer dergelijke verzekeringsinformatie door de Website wordt geregistreerd als zijnde ontvangen. Gebruikers dienen hun Inbox te controleren om er zeker van te zijn dat alle verzekeringsinformatie die zij hebben verzonden door de Website als ontvangen is geregistreerd.

Een contract komt tot stand, of wijzigingen in een contract worden geformaliseerd, wanneer de Website registreert dat een aanvaarding door een Gebruiker van een aanbod om een contract te sluiten, of een aanbod om de voorwaarden van een contract te wijzigen, dat aanvaardbaar is, door een andere Gebruiker is aanvaard.

8. Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal IPR aansprakelijk zijn (hetzij voor contractbreuk, nalatigheid of om enige andere reden) voor winstderving, omzetderving, inkomstenderving, verlies van software of gegevens, verlies van koopwaar, verlies van kansen, verlies van gebruik van computerapparatuur, software of gegevens, verlies of verspilling van tijd van het management of ander personeel, of voor enige indirecte, gevolg- of speciale schade (hoe dan ook ontstaan).

De Gebruikers zullen IPR vrijwaren en te allen tijde schadeloos stellen voor alle bewezen voorzienbare en volledig gematigde verliezen of schade die voortvloeit uit een ongeoorloofd gebruik van de Website en voor alle bewezen voorzienbare en volledig gematigde acties, procedures, vorderingen, eisen, kosten (inclusief juridische kosten), toekenningen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een schending of niet-nakoming door de Gebruikers van een van hun verplichtingen onder deze algemene Voorwaarden. Deze verplichting tot vrijwaring omvat de verplichting om IPR te vergoeden voor gemaakte juridische kosten en voor sancties die hen eventueel worden opgelegd.

IPR geeft geen verklaring of garantie (uitdrukkelijk of impliciet) en geeft geen advies over de nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van informatie of materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen. IPR is niet aansprakelijk voor enige actie die door de gebruikers wordt ondernomen als gevolg van het vertrouwen op informatie die op websites van derden wordt verstrekt, noch voor enig verlies of enige schade die door de gebruikers wordt geleden.

IPR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid of inhoud van enige informatie die de Gebruikers via de Website verstrekken, behalve zoals uiteengezet in ons privacy beleid, zoals dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun gebruik van de Website, gebruikersnamen, wachtwoorden en alle informatie die van tijd tot tijd op de Website beschikbaar wordt gesteld en voor alle gevolgen of effecten (direct of indirect) van een dergelijk gebruik.

IPR garandeert niet dat de Website ononderbroken of vrij van fouten of gebreken zal zijn of gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om een dagelijkse reservekopie te maken en te bewaren op een beveiligde schijf van alle gegevens die door de Gebruikers op de Website zijn ingevoerd.

9. Recht op beëindiging

IPR behoudt zich het recht voor om de toegang van Gebruikers tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, om welke reden dan ook.

De Gebruikers kunnen de Diensten op elk moment opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan IPR. Opzeggingen door Gebruikers op grond van deze clausule ontslaan Gebruikers niet van enige verplichting met betrekking tot Verzekeringsbedrijfstransacties die op het moment van opzegging in uitvoering zijn. Bovendien zal een kennisgeving krachtens deze clausule geen effectieve kennisgeving zijn krachtens een verzekeringscontract.

Bij beëindiging zullen de Gebruikers alle bedragen die zij tot op de datum van beëindiging verschuldigd zijn en ontvangen hebben, binnen 28 dagen na de beëindiging aan IPR betalen.

De Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst, hoe dan ook ontstaan, IPR niet verplicht zal zijn om gegevens die door de Gebruikers op de Website zijn ingevoerd te verwijderen, op voorwaarde dat dergelijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Gebruik van gegevens

De Website wordt beheerd in overeenstemming met ons Privacy beleid. Persoonsgegevens die door de Gebruikers aan IPR worden verstrekt, zullen worden bewaard en verwerkt op de wijze die in ons Privacy beleid is uiteengezet.

11. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de Gebruikers stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website. De Website wordt beheerd en gecontroleerd door IPR vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. IPR verklaart niet dat de informatie of het materiaal op haar Website geschikt is voor gebruik in andere rechtsgebieden. De Gebruikers stemmen ermee in dat IPR de uitvoering van haar verplichtingen mag uitbesteden of deze Voorwaarden of haar rechten of verplichtingen mag overdragen, mits zij de Gebruikers hiervan vooraf schriftelijk in kennis stelt. IPR kan het afdwingen van haar rechten onder deze Algemene Voorwaarden uitstellen zonder deze te verliezen.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van andere voorwaarden.

IPR kan deze voorwaarden wijzigen, variëren of aanvullen. Dergelijke wijzigingen kunnen op elke redelijke manier aan de Gebruikers worden meegedeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een herziene Algemene Voorwaarden op de Website. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen en te controleren telkens ze de Website raadplegen, aangezien de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn op elk toekomstig gebruik van de Website. De Gebruikers zullen in staat zijn om te bepalen wanneer deze het laatst werden herzien door de datum bovenaan deze pagina te controleren.

Deze Algemene Voorwaarden (zoals gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen ervan) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot het onderwerp.

12. Contacten

Algemene Voorwaarden uitstellen zonder deze te verliezen.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van andere voorwaarden.

IPR kan deze voorwaarden wijzigen, variëren of aanvullen. Dergelijke wijzigingen kunnen op elke redelijke manier aan de Gebruikers worden meegedeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een herziene Algemene Voorwaarden op de Website. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen en te controleren telkens ze de Website raadplegen, aangezien de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn op elk toekomstig gebruik van de Website. De Gebruikers zullen in staat zijn om te bepalen wanneer deze het laatst werden herzien door de datum bovenaan deze pagina te controleren.

Deze Algemene Voorwaarden (zoals gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen ervan) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot het onderwerp.

12. Contacten Gebruikers kunnen over problemen of vragen met betrekking tot de Website contact opnemen met IPR via  info@iprbrokers.com

International Professional Risks 
7th Floor, 106 Fenchurch Street, 
London, EC3M 5JF
United Kingdom